سامانه هوشمند مدیریت کشاورزی زمین ها و مزرعه های کشاورزی
اردبیل، خیابان شیخ صفی